דברי החפץ חיים - ״אסור לגור בעיר שאין בה מקווה״

דברי החפץ חיים -״עוד על אנשים לדעת דבר הידוע לכל בן תורה כי הנדה היא בכלל עריות שהיא א׳ משולש עברות שמחויב כל איש בישראל למסור נפשו להריגה ולשרפה שלא לעבור עליהם וכד׳, אסור לדור בעיר שאין בה מקוה. ומן הדין אם נמצאה קהלה שאין בה מקוה כופין את זה לעשות מקוה וגם הזקנים והזקנות מחויבים לתת על זה כמבואר בחו״מ והיא קודמת לבנין ביהנ״ס ולהקניית ספר תורה וכל המצוות״. עכ״ל.